Nu blitzer ndens hvide lys (1999)

 

Disse ti varitioner over min egen melodi til Kirsten Tange J¿rgens salmetekst ÔNu blitzer ndens hvide lysÕ er bestilt af Gug og Sdr. Tranders MenighedsrŒd og beregnet til uropf¿relse i kirker overalt i Danmark den 5. juni 1999 som en hyldest til grundlovens 150-Œrs jubil¾um, der samtidig markerer kirkens 150-Œrsdag som dansk folkekirke.

Variationerne kan opf¿res i sin helhed, eller man kan udv¾lge et st¿rre eller mindre antal af dem, alt efter hvilke ressourcer man rŒder over. OgsŒ satsr¾kkef¿lgen kan ¾ndres. Alle satserna kan udf¿res pŒ et Žt-manuals orgel uden pedal; men pŒ st¿rre orgler vil man med fordel kunne spille nogle af dem pŒ flere manualer og pedal Jeg har angivet (n¿dt¿rftige) registreringsforslag; disse er ene og alene ment som en vejledning. Jeg opfordrer i det hele taget til, at man betragter v¾rket med st¿rst mulig opf¿relsesm¾ssig frihed – lidt ligesom man ville g¿re med et orgelv¾rk fra barokken. Har man lyst til at omarrangere nogle af satserne (f.eks. for messingbl¾sere) er man ogsŒ velkommen til det. Man kan evt. afslutte variationsr¾kken med selve salmen – enten sunget som f¾llessalme eller fremf¿rt af en solist eller et kor.

John Frandsen

 

 

Anmeldelse

 

Melodien forekommer enkel og let syngelig, klassisk i sin opbygning, selvom de fire gange forekommende overbindinger i frasebegyndelserne mŒske er lidt problematiske (É)

I orgelvariationerne over sin salmemelodi har John Frandsen valgt en form og et tonesprog med en h¿j grad af traditionsbundethed – helt passende ved en lejlighed som denne. Man genkender traditionen i en r¾kke klassiske satstyper som kanon, duo eller toccata og forskellige indslag af Òl¾rdÓ kontrapunkt. Komponistens individualitet kommer frem i hŒndv¾rket, som er af h¿j kvalitet, og i de fint forarbejdede detaljer. Mange steder fŒr musikken lige den lille drejning, der g¿r det interessant. God kirkemusik har traditionelt netop dette pr¾g af det objektive og slidst¾rke med en diskret individualisme. En v¾rdig musikalsk fejring af jubil¾et.

Mikael Garn¾s, Krtisteligt Dagblad